fbpx

Проблеми с повдигането и изменението на обвинението

автор: адвокат Елица Буенова – от 2007г. представлява пострадали при ПТП в цялата страна. Дългогодишен опит и тясна специализация!!!

Полезни видеа на адвокат Елица Буенова за пострадалите при ПТП и делата, които предстоят, може да намерите в нейния канал в YouTube. 

…….

В практиката си редовно се сблъсквам с редица проблеми, свързани с повдигането и изменението на обвинението от страна на прокуратурата. Формализмът на сега действащия НПК поставя целия процес в ръцете на един прокурор, който може да не е така добре подготвен или мотивиран да си свърши работата.

В момента наблюдаващият прокурор по делото повдига обвинение и внася обвинителния акт в съда и по този начин очертава рамките на процеса. Върху това не само пострадалите от престъплението не могат да окажат каквото и да било влияние, но и никой друг.

В случай че прокурорът повдигне погрешно обвинение, пострадалите могат да направят искане то да бъде прецизирано, но по силата на чл.229, ал.3 от НПК постановлението, с което им бъде отказано, не подлежи на обжалване. Повдигнатото обвинение не подлежи и на служебен контрол. Съдът също няма правомощията да повлияе върху същото.

В хода на съдебното следствие пред първата инстанция и то само при първоначалното разглеждане на делото, прокурорът има право да измени обвинението, но само ако иска да направи това и няма сила, която да го принуди. Пострадалият вече в качеството си на частен обвинител може да поддържа повдигнатото от прокурора обвинение, дори ако същият вече не го поддържа, но не може да го измени. Съдът също няма такива правомощия. При определените предпоставки, подробно описани в т.7 от ТР № 2 от 22.12.2016г. по ТД№2 от 2016г. на ВКС ОСНК, съдът само може да даде правилната квалификация на нарушението, запълващо бланкетната правна норма, когато обаче в обстоятелствената част на обвинението са описани фактическите обстоятелства по извършването му.

Т.е. ако поради некомпетентност или заинтересованост прокурорът повдигне грешно обвинение, делото бива обречено и както вече отбелязах, никой не може да повлияе върху това.

Същото става и ако в хода на съдебното следствие пред първата инстанция възникнат предпоставките за това, но прокурорът по една или друга причина не пристъпи към изменение на обвинението.

Пред същия проблем ще бъде изправен и прокурорът в хода на въззивното производство, защото на този етап е безсилен да направи каквото и да било, за да оправи грешките, допуснати от по-долустоящия прокурор.

Безсилна е системата и в случай, че едва пред въззивната инстанция се открият нови обстоятелства, появи се нов свидетел или свидетел си признае, че е лъжесвидетелствал например. Тогава дори без никоя от страните да е имала каквато и да било вина за това, обвинението не може да бъде изменено и това е така, защото подсъдимият имал право на две инстанции по фактите. На първо място СЕС не поставя такова изискване. На следващо място това е напълно излишно, защото въззивната инстанция има всички правомощия по доказателствата и това с нищо няма да наруши правото на защита на подсъдимия. Но дори и да прием, че е справедливо да е именно така, то не виждам пречка при такива ситуации делото да може да се върне на първата инстанция за ново разглеждане, като на прокурора се даде възможност да измени обвинението, а на подсъдимия да се защитава по новото обвинение на две инстанции по фактите. В момента според съдебната практика това е недопустимо. Недопустимо е изменение на обвинението при каквото и да било връщане на делото на първата инстанция. Недопустимо е дори ако същото е било върнато поради пороци, при отстраняването на които са били разкрити нови обстоятелства. Дори тогава обвинението не може да бъде изменено.

Тъй като разбрах, че в Министреството на правосъдието е сформирана работна група, която ще внесе предложения за промени в НПК и тъй като считам че е изключително важно описания от мен проблем да бъде отстранен чрез изменения в НПК, се обърнах с молба към министъра на правосъдието и отправих смоите искания и предложения. Предложих да бъдат направени следните изменения в НПК:

– да се даде право на пострадалите да влияят върху обвинението най-малкото чрез обжалването на отказа на прокурора да измени същото пред по-горестоящия прокурор, а защо не и пред съда

– да се даде право на частните обвинители да инициират изменение на обвинението в хода на съдебното следствие

– на съда да бъдат дадени по-широки правомощия да коригира обвинението или да връща делото за ново разглеждане, тъй като именно за него е задължението на чл.304 от НПК да оправдае подсъдимия само когато деянието не съставлява престъпление

– да се предвиди възможност за изменение на обвинението както пред първата, така и пред въззивната инстанция, а така също и при връщане на делото за ново разглеждане. В случай, че изискването за две инстанции по фактите надделее, да се предвиди връщане на делото на първата инстанция за изменение на обвинението.

В момента става така, че една присъда може да бъде проверена от 30 съдии, ако в един процес намерят приложение всички възможности за връщане на делото за ново разглеждане. Същото това дело обаче се предрешава от действията само на един единствен прокурор, който еднолично и без право на вмешателство от когото и да било, решава какво обвинение да бъде повдигнато и след това поддържано в съда. Това освен предпоставка за злоупотреби е и огромна отговорност върху един единствен прокурор.

Пострадалите като основна фигура в процеса, чиито интереси се защитават наред с тези на държавата и обществото пък, са лишени от всякакви средства за защита.

Сега действащия НПК създава предпоставки и толерира корупция, работи само в интерес на подсъдимите и техните защитници, които се молят, надяват или работят за допускане на грешки от страна на прокуратурата. Прикривайки се зад мотото, че уж това било заради факта, че никой не може да влияе върху вътрешното убеждение на прокурора, поставяме процесите изцяло във вреда на пострадалите и държавата. Все пак целта на НК и НПК, а така също и на съдебната система като цяло е да бъдат осъдени виновните за престъпление, а не да бъдат оправдани очевидни престъпници само заради немърливостта, некомпетентността или заинтересоваността на един единствен прокурор.

Недопустимо е да се залага и на бързината в процеса за сметка на неговото качество.

От министерството ми отговориха, че работната група работи именно по проблемите с липсата на съдебен контрол върху прокурорските актове и моите предложения ще бъдат обсъдени по време на нейната работа.

Обърнах се и към Адвокатския съвет на Софийска адвокатска колегия, откъде задължително ще се поиска становище, за да помоля колегите да се запознаят с моите предложения и в случай, че считат същите за основателни, да предприемеат съответни действия в същата посока

С нетърпение ще очаквам да видя предложените изменения и в случай, че предложенията ми не са взети предвид от МП да отправя исканията си и към работните групи в НС и народните представители, които ще обсъждат и гласуват внесените предложения.

Можета да се запознаете с молбите и отговорите тук.

…….

Ако сте пострадал при ПТП, търсите добър адвокат по ПТП, искате справедлива присъда, висок размер на обезщетение и то в разумни срокове и при напълно прозрачни условия на работа, обадете ми се още сега!!!

Дългогодишният ми опит и тясната ми специализация като адвокат на пострадали при ПТП са гаранция за успех!!!

 

Нямате право да копирате съдържание от този сайт.