Политика за поверителност

Настоящото Политика за поверителност има за цел да Ви информира за това как адвокат Елица Буенова Саркисова третира Вашите лични данни като администратор на лични данни; за дейностите по обработване на лични данни; целите, за които се обработват данните; мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни; правата Ви и начина, по който може да ги упражните, в съответствие с изискванията на Регламент /ЕС/2016/679 на ЕС относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Всичко, благодарение на което може да бъде идентифициран даден потребител, се счита за лични данни. Това може да бъде Вашето име, ЕГН, имейл, телефонен номер, адрес, IP адрес и др.

 • Данни за администратора и за контакт с него.

Адвокат Елица Буенова Саркисова, наричана по-долу „адвокатът“, е физическо лице, упражняващо свободна професия като адвокат, което е член на Софийска адвокатска колегия, с личен номер 1000435310, ЕИК179530783,  ДДС номер BG179530783.

АДВОКАТЪТ е с адрес на кантората – гр.София, ж.к.”Младост”, бл.383, партер; тел. за връзка – 0896198919, e-mail: buenova@buenova.com.

АДВОКАТЪТ е администратор на лични данни и като такъв обработва лични данни във връзка със своята дейност.

Своите искания може да изпращате на адреса на кантората – гр.София, ж.к.”Младост”, бл.383, партер чрез препоръчано писмо с обратна разписка или по куриер с обратна разписка /с цел доказване/.

Преди да изпратите каквото и да било искане трябва преди това да проверите за актуалния адрес на кантората на адвокат Елица Буенова Саркисова в нейния сайт www.вuenova.com или в регистъра на Софийска адвокатска колегия, в случай че същият е променен.

 • Цели и основания за обработване на лични данни, категории обработвани данни.

АДВОКАТЪТ осъществява дейности, предвидени в КРБ, Закона за адвокатурата, Етичния кодекс на адвоката и всички други нормативни актове, възлагащи правомощия на адвокатите в РБългария.

АДВОКАТЪТ събира и обработва следните категории лични данни:

 • име, 
 • ЕГН, 
 • № на лична карта
 • постоянен адрес
 • адрес за кореспонденция
 • e-mail
 • телефон за връзка
 • генетични данни
 • биометрични данни
 • данни за здравословно състояние
 • информация относно семейно положение
 • информация относно присъди и нарушения
 • биометрични лични данни, свързани с изображение в записаните видеоклипове

АДВОКАТЪТ обработва лични данни за следната целите – изпълнение на поетите от него задължения във връзка с подписани договори за правна услуга и свързаните с това законови изисквания, кето включва, но не само: 

 • Процесуално представителство пред органите на досъдебното производство – полиция, разследващи органи, прокуратура
 • Процесуално представителство пред органите на съдебното производство по наказателни и граждански дела
 • Представителство пред Застрахователни компании, Гаранционния фонд, Информационния център към Гаранционния фонд и/или Националното бюро на българските автомобилни застрахователи
 • Представителство пред общини и държавни органи с цел снабдяването с нужните за изпълнението на подписаните договори документи от вида, но не само на Удостоверения за наследници, Смъртни актове, Удостоверения за родствени връзки, Удостоверения за идентичност на имената и прочие 
 • Представителство пред органите на КАТ
 • Представителство пред лечебни заведения с цел събирането и обработването на чувствителни данни, каквито са данните за здравословно състояние
 • Представителство навсякъде другаде, където е необходимо и снабдяването с всички други документи, които са й необходими за изпълнението на подписаните договори

АДВОКАТЪТ обработва биометричните лични данни, свързани с изображение в записаните видеоклипове с цел излъчване на видеоклипа в неговия интернет сайт и на други страници в интернет, като същият може да бъде показван неограничен брой пъти на хора, посетили съответния сайт и/или страница; изработването на документален филм за пострадали при ПТП и обучителни видеоклипове.

Правното основание, на което АДВОКАТЪТ обработва лични данни, е сключени договори, спазване на законови задължения и предоставяне на съгласие.

Пишейки коментар на сайта или изпращайки запитване, Вие предоставяте за обработка името, което посочите, имейл адреса, който впишете и от който изпращате запитването, телефон за връзка и IP адреса.

Запазването на личните данни на написалите коментар на сайта е необходимо с цел защита на правото на свобода на изразяване на мнение.

Отправяйки запитване, Вие предоставяте Вашите данни и същите се обработват с оглед предприемане на стъпки по искане на субекта на данни преди встъпване в договорни отношения.

АДВОКАТЪТ предоставя личните данни, които обработва на:

 • всички държавни институции и органи на полицията, следствието и съдебната власт за нуждите на водените дела
 • КАТ
 • лечебни заведения
 • Застрахователни компании, ГФ, НББАЗ
 • обработващо лице за нуждите на счетоводството 
 • държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (НАП, НОИ и др.п.) във връзка с изпълнение на задължения, свързани със ЗДДС, ЗДДФЛ, ДОПК, Закон за счетоводството и други свързани законови и подзаконови нормативни актове;
 • банки за нуждите на извършвани плащания;
 • куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяваната кореспонденция.
 • Срок за съхранение на данните.

Като администратор на лични данни АДВОКАТЪТ обработва данните за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото  законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

АДВОКАТЪТ архивира личните данни след приключването на договорните отношения с неговите клиенти и ги съхранява в законоустановените срокове.

АДВОКАТЪТ изтрива личните данни след изтичане срока на съхранение, отпадане на основанието за обработване или след оттегляне на даденото съгласие. 

 • Права на физическите лица – субекти на данни.

Субектите на лични данни имат следните права:

1. право да бъдат информирани 

2. право да получат потвърждение и уведомление за съдържанието на свързани с тях лични данни, които се обработват /правото на достъп/

3. право на коригиране на неточни или непълни данни

4. право на изтриване на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание /правото „да бъдеш забравен“/

5. право да искат ограничаване на обработването

6. право на възражение

7. право да бъдат уведомени за нарушение на сигурността на личните им данни

8. право да оттеглят съгласието си за обработване на личните им данни по всяко време

 • Право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до съда

Ако смятате, че са нарушени Ваши права, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или да се обърнете към съда.

 • Предаване на лични данни в трети страни 

или международни организации.

АДВОКАТЪТ не предава обработваните лични данни в трети държави или международни организации. 

 • Въведени от АДВОКАТА мерки за защита на личните данни.

АДВОКАТЪТ обработва Вашите лични данни при спазване на високи стандарти за осигуряване поверителността, сигурността и защитата им. АДВОКАТЪТ е въвел и прилага необходимите технически и организационни мерки, за да не допуска нерегламентиран достъп, загуба или неоторизирано използване на Вашите данни. Мерките са подробно разписани във Вътрешни правила за мерките за защита на личните данни. При изявено желание от Ваша страна може да получите пълният текст на Вътрешните правила.