fbpx

Предложения за повишаване на пътната безопасност и справедливостта

Няколко са основните моменти, върху които бих искала да насоча вниманието, преди по-долу да споделя всички предложения, които по един или друг начин биха могли да доведат до подобряване на пътната безопасност у нас.

На първо място искам да отбележа, че за мен пътната безопасност е 2 неща – превенцията и контрола, но и последствията от липсата й. Не мога да говоря за пътна безопасност, без да разгледам не само мерките, които ще доведат до намаляне жертвите на пътя, но и проблемите, пред които се изправят хората, станали жертва на Войната по пътищата на страната ни.

За всички нас е важно преди всичко да не се стига до там, но стигне ли се, трябва да се осигури справедлив процес и справедливи присъди. Защото целите на наказанието обхващат не само личната превенция по отношение на извършителите – тяхното поправяне и превъзпитание, но и генералната такава така щото налаганите наказания да действат възпиращо върху останалите членове на обществото.

От съществена важност за превенцията са:

  • обучението и контрола
  • пътната инфраструктура
  • осигуряването на парични средства за справяне с травматизма на пътя

Докато проблемите с обучението и липсата на контрол са добре известни и широко дискутирани, това върху което искам да насоча вниманието досежно пътната инфраструктура остава в сянка.

Всички знаем за лошото качество на пътищата и на полаганата маркировка, като под качество се има предвид качеството на материалите, които се използват и строителството. Не достатъчно обаче се обръща внимание на безопасността. Считам за изключително спешно и належащо преразглеждането на правилата и реда, по който се вземат решения за поставянето на знаци и полагането на хоризонтална маркировка. Убедена съм, че причина за една значителна част от ПТП са абсурдните, свързани с тях. И не говоря за смешни и направо комични ситуации, говоря за места, на които изпреварването е разрешено, но няма никаква видимост, говоря за места, на които има перфектна видимост, но изпреварване е забранено, говоря за знаци, ограничаващи скоростта на безумни места, а на други, на които е необходимо, липсва. Говоря за опасни участъци, като например с опасни завои, на които предупреждаващите знаци не са сложени на достатъчно отстояние преди това или отново липсват. За пътни участъци с така наречените гърбици, на които е разрешено изпреварването, но в ниското не се вижда дали идва кола.

Затова едно от основните предложения е изготвянето на пътна карта на вертикалната и хоризонтална маркировка, която да бъде проверена от експерти за нейната безопасност и строг контрол при нейното реализиране.

Независимо от изговореното, Фонд „Пътна безопасност“ продължава да е към МВР и парите от него продължават да потъват в държавния бюджет, вместо да се изразходват по предназначение.

Независимо от демонстрираното, Държавната агенция за „Безопасност на движението по пътищата“ е един орган с добър замисъл, но лошо изпълнение. Едва ли някой може да посочи конкретни неща, които осмислят разходването на огромен бюджет за един доста голям брой служители. От трупането само на статистики не е спасен нито един човешки живот, а изработването на билборди и клипове може да се възложи на рекламна агенция за значително по-малък разход за данъкоплатеца. Служителите по пътна безопасност в общините често са домакините или други лица, затрупани и без това с куп работа покрай основната си длъжност и/или напълно некомпетентни по темата за безопасността по пътищата. Тези служители са именно хората, на които трябва да се разчита по места. Те трябва да бъдат с нужната компетентност и отговорно да се отнасят към задълженията си. Поради липсата на местни бюджети същите следва да бъдат назначени към Държавната агенция и да се издържат от Фонд „Пътна безопасност“. Само така може да се гарантира прокарването и реализирането на държавната политика във всяка една точка от страната ни.

Едно от най-съществените неща, върху които искам да насоча вниманието, е самосъзнанието на водачите. Всички говорим за по-качествено обучение, за нови листовки и по-строги изпити, но това няма да промени самосъзнанието на вече изградилите се като водачи милиони жени и мъже. 100% от водачите не познават елементарни правила за движение и елементарни знаци. Никой никога не е отварял Закона за движение по пътищата и не съществува механизъм, по който водачите да се запознават с промените в този закон, с нови правила или изисквания. Непознаването на закона не оправдава никого, но държавата е оставила спускането на важни промени в ръцете на медиите и на шанса, че хората ще ги научат.

В тази връзка считам, че следва да се изследват добрите практики на други по-добре развити в съответната област страни и да се приложат модели, при които при определен брой нарушения да се минава опреснителен курс, последван от изпит. А грубите нарушители да се включват в курсове за промяна на тяхното самосъзнание.

Последният значим момент, върху който бих искала да насоча вниманието, са наказанията, налагани при причинени ПТП със загинали и ранени. И не толкова върху увеличаване на техните размери, тъй като и сегашните не се налагат от съда, колкото върху въвеждането на една нова мярка, която да съпътства условните присъди и предсрочното освобождаване. И това е полагането на обществено полезен труд като санитари в болничните заведения, в които се лекуват пострадалите при ПТП и удържането на значителни суми от трудовите възнаграждения на извършителите, които да постъпват във Фонд „Пътна безопасност“. Тези мерки трябва да бъдат прилагани и при лица със системни и/или груби нарушения като превенция, защото практиката ми показва, че често тежките ПТП са причинени именно от хора с дълги досиета и множество административни наказания, които обаче не са се оказали достатъчни, за да ги поправят и превъзпитат.

 

С уважение, адвокат Елица Буенова

специалност – транспортни престъпления и застрахователно право в

сферата на ПТП

Съставител на „Сборници със съдебна практика по дела за ПТП“

11 тома

Всички предложения може да видите в прикачения файл или по-долу.

Предложения за повишаване на пътната безопасност и справедливостта

 

Предложения за повишаване на пътната безопасност и справедливостта

  1. ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ С ЦЕЛ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПТП

ИСКАНЕ

РЕШЕНИЕ

По-качествено обучение и по-голям контрол при провеждането на шофьорските курсове и изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от всички категории

·  Да се въведе ефективен контрол при провеждане на курсовете и полагането на изпитите /Контрол за посещаването на теоретичните часове в кабинетите за преподаване и електронно отчитане на часовете за кормуване за всеки курсист. Следене на автомобилите с GPS система и автоматично попълване на пътни листи, които да бъдат прикачани към картоните на курсистите и проверявани при рутинни, периодични и изненадващи проверки/

·  Да се изследва в другите европейски страни кой провежда обучението, кой провежда изпитите и кой контролира процеса. Настоящата ситуация у нас противоречи на ДИРЕКТИВА 2006/126/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно свидетелства за управление на превозни средства, където в т.4.1.5. от т.4. Осигуряване на качество и периодично обучение към Проложение IV за Минимални стандарти за лица които провеждат практически изпити по управление на МПС е записано „На работата по време на изпита по управление на превозно средство трябва да се извършва мониторинг и надзор от орган, упълномощен от държавата-членка, за да се осигури правилно и последователно прилагане на оценяването“. Към настоящия момент изпитите се провеждат от ИААА и не съществува орган, който да осъществява контрол върху дейността на агенцията.

·  Да се актуализират листовките

·  Удължаване на срока и повишаване значимостта на курса за долекарска помощ. Ефективно предприетите мерки първите минути след ПТП са животоспасяващи за много хора, а зле оказаната помощ, може да е фатална. В момента този курс е напълно формален, курсистите плащат едни пари, а обучаващите се ядосват колко са незаинтересовани от случващото се.

·  Да се въведе модул за обучение за справяне с опасни и изненадващи ситуации. В момента всички водачи се учат в движение, а т.II от Проложение II от ДИРЕКТИВА 2006/126/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно свидетелства за управление на превозни средства изисква водачите по всяко време да имат знанията и уменията и да са в състояние да разпознават опасностите на трафика и да оценяват тяхната сери­озност, да владеят достатъчно тяхното превозно средство, за да не създават опасни ситуации и да реагират по подходящ начин, ако такава ситуация възникне. Придобиването на тези умения би следвало да се постига чрез теоретични лекции по темата и разиграването на конкретните ситуации на специални полигони. Би могло да се помисли и за въвеждане на тренажори.

·  Да влезе в сила /защото тази заповед е издадена преди години, но все още не е влязла в сила и да се следи за обучение за шофиране по магистрала. Такова изискване има в т.7.4.6. от Проложение II от ДИРЕКТИВА 2006/126/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно свидетелства за управление на превозни средства.

·  Да се върне изпита на полигон – чл.26, ал.3, т.8 от НАРЕДБА №37 от 02.08.2002г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение изисква всеки УЦ да има осигурена учебна площадка за провеждане на обучението с форма и размери, които позволяват изпълнение на упражненията, определени в учебна документация за съответната категория. Реално обаче повечето или нямат такива, или и да имат ги използват само за големите категории. Затова е необходима проверка на знанията чрез провеждането на изпит на полигон. Това би отговорило с пълна сила на изискването на т.7.2.3. от Проложение IV от ДИРЕКТИВА 2006/126/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно свидетелства за управление на превозни средства.

 

Искам да обърна особено внимание на следните разпоредби на Приложение II от Директивата:

т.9 Оценяване на изпита за проверка на уменията и способностите

9.1.  При всяка от горепосочените ситуации, свързани с управлението на превозното средство, оценката трябва да отразява степента на лекота, с която кандидатът борави с приспособленията за управление на превозно средство и показаната от него способност да управлява в реални условия на движение по напълно безопасен начин. Изпитващият трябва да се чувства сигурен по време на целия изпит. Грешки при управлението или опасно поведение, представ­ ляващи непосредствена заплаха за сигурността на изпитното превозно средство, пътниците в него или другите участници в движението, се наказват с това, че изпитът не се признава за взет, независимо дали изпитващият или придружаващото лице трябва да се намеси. Независимо от това, изпитващият има право да прецени дали изпитът за проверка на уменията и поведението следва да продължи до края.

Изпитващите на изпитите за придобиване на свидетелство за управление на превозно средствотрябва да бъдат обучени правилно да оценяват способността на кандидатите да управляват превозното средство по безопасен начин. Работата на изпитващите трябва да се наблюдава и контролира от орган, упълномощен за това от държавата-членка, за да се осигури правилно и еднообразно прилагане на начините за оценка на грешки в съответствие със стандартите, установени в настоящото приложение.

9.2.  По време на оценяването изпитващите на изпитите за придобиване на свидетелство за управление обръщат специално внимание дали кандидатът показва защитно и социално поведение на водач на превозно средство. То следва да отразява цялостния стил на шофиране и изпитващият на изпитите за придобиване на свиде­ телство за управление следва да вземе това предвид в цялостната картина на кандидата. Това включва адаптирано и детерминирано (безопасно) шофиране, което отчита условията на пътя и времето, другия трафик, интересите на другите ползватели на пътя (по- специално уязвимите) и очакването.

·  Да се изследва създалата се в момента ситуация, при която хора без образование отиват в друга държава-членка и си изваждат валидно свидетелство за правоуправление, а хората, които стриктно спазват законите, са поставени в неравностойно положение в БГ.

·  Да се фиксира минимална цена за курса, под която да не може да се пада, за да спрат злоупотребите с цел предлагането на по-ниска цена за сметка на качеството и реално покритите часове за обучение и кормуване.

·  Да се обсъди възможността част от цената на обучението да се поема от фонд пътна безопасност, за да не е непосилна цената за гражданите и в същото време да е достатъчна, за да покрива разходите по едно качествено обучение.

Завишаване на критериите относно изискванията за здравословното състояние на водачите:

–       Въвеждане на по-голям контрол и ограничения за водачите, страдащи от тежки заболявания

–       Въвеждане на по-голям контрол за водачите след навършването на пенсионна възраст или пенсионирането им по болест

·  Водачите, след като се пенсионират, независимо дали по болест или поради достигането на определената възраст, да преминават ежегодни медицински прегледи за годност да управляват МПС за съответната категория

·  В Експертните решения на ТЕЛК да се вписва изрично пречат ли заболяванията на управлението на МПС и има ли специални изисквания, в случай че водачите решат въпреки заболяването си да управляват МПС. След което Експертните решения на ТЕЛК да се изпращат служебно в КАТ, да се отразява в картона на съответния водач, а при забрана да се управлява МПС свидетелствата да се отнемат до промяна в здравословното състояние на водачите. Това ще ограничи и желаещите да се снабдяват с фалшиви ЕР на ТЕЛК за други цели. Това да се прави съвместно с ТОЕЛК.

·  Медицински свидетелства на здравноосигурените лица да могат да се издават само от личния лекар, а за тези, които нямат такъв, това да се прави от специални кабинети. Личните лекари да бъдат задължени да сигнализират органите на КАТ, когато диагностицират техен пациент със заболяване, предвидено в Приложение №1 и Приложение №2 от НАРЕДБА №3 от 11 май 2011г. за изискванията за физическа годност към водачите на МПС и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическа годност за водачите от различните категории

·  Обстойни медицински прегледи на определени интервали за водачите на ТА и автобуси. Резултатът се въвежда в единна система, до която имат достъп всички фирми, за да проверяват водачите. – както е в Испания например

Тук отново са налице доста разминавания с приетото в нормативната база и отново Директива 2006/126/ЕО и това, което се случва на практика.

Нулева толерантност за управление на МПС за обществен превоз след употребата на алкохол

Нулева толерантност за управление на МПС след употребата на алкохол за водачите на превозни средства за обществен превоз

Увеличаване вида и размера на налаганите наказания

Ефективно и своевременно налагане на наказанията и събиране на глобите

 

Да се изследва правото на другите европейски страни във връзка с това за какви нарушения какви наказания се налагат – както по вид, така и по размер. Как ги установяват, по какъв ред налагат наказанията и какви механизми използват за събирането на глобите и прилагането на наложените наказания, така че да се изкорени чувството за безнаказаност.

Абсурдно е за без колан да се отнемат 6 точки, а за управление на техн. неизправно МПС и при причиняването на ПТП, което не е престъпление по см. на НК нито една.

Да се работи върху промяна самосъзнанието на всички участници в движението

 

· Повече часове по пътна безопасност, които започват от 1 група в детската градина и приключват с дипломирането в училище

· Часовете по пътна безопасност да се водят от специализирани преподаватели и експерти, а не от класните ръководители

· В най-кратки срокове да се изградят, предвидените в нормативната база и проектирани с участието на Държавна агенция “Безопасност на движението по пътищата“ площадки за обучението по БДП във всички училища и детски градини

· Актуализация и подобряване на програмата и материалната база за обученията по БДП с включването на видеоклипове за пътна безопасност и справяне с рискови ситуации

· В рекламните блокове по всички по-големи телевизии да се пускат кратки образователни клипове за пътна безопасност на всички участници в движението

· Заловените да управляват МПС без свидетелство за управление, пияните и дрогираните, независимо дали са или не са причинили ПТП, както и хората с отнети контролни точки и тези с множество наказания да бъдат задължени да минават интензивни курсове за работа с тяхното самосъзнание, които да се провеждат от психолози и педагози, по време на които да се налага мярка – общественополезен труд, който да полагат като санитари в болници, след което отново да преминават опреснителен шофьорски курс и изпит, а от трудовите им възнаграждения да се удържат суми, които да постъпват във Фонд „Пътна безопасност“.

· Горните мерки да се прилагат и след тежки или системни нарушения – 2 пъти управление на МПС с над 50км./ч. над разрешената за конкретния пътен участък скорост, повторно преминаване на червен сигнал, повторно неспиране на знак СТОП и др. подобни в рамките на една календарна година.

Такова е и изискването на т.II Проложение II от ДИРЕКТИВА 2006/126/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно свидетелства за управление на превозни средства, където е записано, че Държавите-членки могат да прилагат необходимите мерки, за да осигурят водачите, които са загубили знанията и уменията и поведението, описани в точки 1 – 9, да могат да възстановят тези знания и тези умения, и да продължат да показват поведението, изисквано за управление на МПС.“

Обезопасяване на пътищата

·  Да се направи пътна карта, проверка и подмяна на всички маркировки и пътни знаци – има участъци с безумни и/или опасни вертикални и хоризонтални пътни маркировки, има участъци с доста остарели и излишни, а на места липсващи знаци

·  Спешно отводняване на участъците от магистралите, предизвикващи аквапланинг, а до тогава обозначаването им със знаци, ограничаващи разрешената скорост до 70км./ч.

·  На участъците с голям наклон и само две активни ленти по магистралите да бъде забранено на товарните автомобили да изпреварват чрез актуализиране и подновяване на пътните знаци и монтиране на камери, осъществяващи контрол за изпълнението на тази забрана

·  В аварийните ленти по магистралите през определени участъци да се сложи релефна маркировка, за да се създава дискомфорт на водачи, решили въпреки забраните да шофират по нея.

·  Монтиране на кантари по възловите артерии с цел недопускане движението на претоварени МПС, разрушаващи пътната настилка

·  Да се изследва кога и какви забрани за движението на камиони са предвидени в другите европейски страни и да се внедрят най-удачните за нас практики

·  Проверка на съществуващите стандарти и изисквания при ремонт и изграждане на пътища у нас, изследване на европейските стандарти и въвеждането на основни промени в тази насока

·  Смяна на материалите, с които се полага пътната маркировка, с цел по-дълъг живот и по-добра видимост

Мерки за пътна безопасност

·  Да се забрани регистрацията на автомобили с десен волан, а собствениците на тези, които вече са регистрирани, да бъдат задължени да ги оборудват с камера, която да следи за насрещно движение

·  Да се обсъди разрешената скорост за движение по магистрала – България е страната с най-лошите шофьори, най-старият автопарк и най-лошите магистрали, а най-висока допустима скорост за движение

·  Да се забрани движението на превозни средства с животинска тяга в големите градове и основните междуградски артерии

·  ППС с животинска тяга и велосипедите, които са заловени да се движат без нужното оборудване, да бъдат конфискувани и унищожавани

·  Контрол при регистрацията и отчета на каруците

·  Да се забрани управляването на ППС с животинска тяга, велосипеди и тротинетки след употребата на алкохол и/или наркотични вещества

·  Да се забрани управлението на ППС с животинска тяга от лица под 18г.

·  Увеличаване на глобите на водачите на ППС с животинска тяга и по-конкретно наблягане на тяхната събираемост или полагане на обществено полезен труд при невъзможност глобата да бъде събрана

·  Да се забрани управлението на велосипеди по улиците, предназначени за движение на МПС, от лица под 16г.

·  Преди участъци с концентрация на ПТП, стоп линии и опасни кръстовища да се сложи сигнализираща маркировка

Да се засили контрола

 

·  Да се калибрират и да се използват за контрол на скоростта и нарушения на правилата за движение по пътищата и камерите на АПИ и ТОЛ системата.

·  Да се монтират РАБОТЕЩИ камери на всички големи кръстовища и на участъците с концентрация на ПТП

·  По магистралите да бъдат монтирани камери на къси разстояния, така че да не си заслужава да ускоряваш, защото веднага след това ще трябва отново да намаляш

·  Да се командироват служители на КАТ в други райони, както това се прави с данъчни и служители на БАБХ и РЗИ – всеизвестно е че в малките населени места и по кварталите всичко се знае, но всеки е някакъв някому и органите на КАТ и МВР често пъти са в невъзможност или не желаят да изпълняват служебните си задължения по отношение на определени лица – масово се кара след употребата на алкохол, наркотици или без свидетелство за правоуправление

·  Да се извършват изненадващи проверки от командировани служители на МВР в планински и отдалечени малки населени места за управление на МПС без рег. табели, без застраховка ГО, от водачи без свидетелство за правоуправление и след употребата на алкохол и наркотични вещества

Намаляне с 80% на ПТП на пешеходни пътеки

·  Да се осветят всички пешеходни пътеки

·  Да се постави знак А18 преди всяка пешеходна пътека и в населените места

·  Изграждане на легнали полицаи преди пешеходните пътеки в гъсто населени или опасни участъци с интензивно движение на пешеходци – на равни участъци, на спускания, в района на спирки, училища и детски градини. На тези участъци да бъде въведено ограничение на скоростта за преминаване през пешеходната пътека от 30 км/ч. На главните пътища вместо легнали полицаи, да се сложи ограничение на скоростта и камери. А в най-кратки срокове да се изградят надлези и подлези.

·  Да се изследва как са регламентирани задълженията на водачите и пешеходците един спрямо друг в другите европейски страни

·  Възможни промени:

–       Сегашния текст на чл.119, ал.1 от ЗДвП „при приближаване към пешеходна пътека водачът на нерелсово пътно превозно средство е длъжен да пропусне стъпилите на пешеходната пътека или преминаващите по нея пешеходци, като намали скоростта или спре“ да бъде променен в следния смисъл – „при приближаване към пешеходна пътека водачът на нерелсово пътно превозно средство е длъжен да пропусне ИЗЧАКВАЩИТЕ непосредствено до или преминаващите по нея пешеходци, като намали скоростта или спре.“ – в този случай отговорността се прехвърля върху водачите на МПС

–       Да се измени разпоредбата на чл.32, ал.1 от ЗДвП, като вместо „могат“ бъде записано „са длъжни“ и разпоредбата ще придобие следния вид – „Преди да навлязат на платното за движение, пешеходците са длъжни да сигнализират за намерението си да пресекат чрез подаване на сигнал с ръка – лява или дясна ръка, изпъната нагоре или напречно на пътя.“ – така отговорността се прехвърля върху пешеходците и се цели засилване на тяхното внимание преди навлизането им на пътното платно.

Тези 2 точки ще трябва да бъдат предшествани от дълга и агресивна разяснителна кампания, за да може ефективно да се промени манталитета на цял един народ.

·    По-големи глоби за пресичане на нерегламентирани за целта места и на червен светофар. Гарантиране на санкционирането чрез патрулиращи полицаи.

Увеличаване правомощията и задълженията на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“

Възлагането на контролни функции на Държавна агенция “Безопасност на движението по пътищата“ с цел осъществяването на ефективен контрол за прилагането на взетите във връзка с пътната безопасност решения

Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ беше създадена през 2019г. с мисия да провежда активна политика за повишаване на пътната безопасност в Република България, като осигури координацията между институциите, както и между институциите и обществото с цел предприемане на адекватни мерки, основаващи се на превенция, обективен и систематичен анализ, за значително намаляване на негативните последици от пътнотранспортните произшествия. Председателят на Агенцията, съгласно чл.3, ал.2 от Устройствения правилник разработва самостоятелно и/или участва в разработването на нормативни актове, свързани с безопасността на движение по пътищата, организация на движението, развитие на транспортната инфраструктура, намаляване на пътнотранспортния травматизъм, състоянието на автомобилния парк и подготовката на водачите, разработва и предлага за приемане от Министерския съвет Национална стратегия за безопасно движение по пътищата в Република България и план за действие за нейното прилагане, осъществява наблюдение и оценка върху изпълнението от държавните администрации и органи на дейностите за постигане на заложените в Националната стратегия за безопасно движение по пътищата в Република България цели, подцели и планове за действие, одобрява областни и съгласува общински програми за повишаване безопасността на движението по пътищата и намаляване на пътнотранспортния травматизъм и наблюдава изпълнението им, разработва и утвърждава съвместно с компетентните по безопасността на движението по пътищата органи критерии и методически указания, разработва и изпълнява проекти, свързани с повишаването на безопасността на движение по пътищата, подпомага разработването и наблюдава изпълнението на проектите за повишаване на безопасността на движението, финансирани със средства от държавния бюджет, от структурните и инвестиционните фондове на Европейския съюз и от други източници и други.

Считам, че единствено с препоръки, оценки и предписания не биха се постигналицелите на Агенцията. Следва да й бъдат предоставени по-големи правомощия, като нейните указания станат задължителни, а тя да има правото и да осъществява контрол за изпълнението на взетите решения. Агенцията не следва да е само и единствено орган, който да дава мнения и препоръки, а следва да осъществява контрол и носи отговорност за  изпълнението на всички проекти за пътна безопасност.

Отчет и пълен контрол върху средствата от фонд „Пътна безопасност“

През 2011г. беше създаден Фонд за безопасност на движението, управляван от министъра на вътрешните работи, който е уреден в Допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата. Във Фонда за безопасност на движението постъпват средствата от глоби за нарушения, установени с технически средства и системи, както и средства от дарения и други приходи, предвидени в нормативен акт. Посочено е, че средствата от фонда се разходват за дейности по контрола на движението по пътищата и подобряване на пътната безопасност. Към този момент фонът се управлява от министъра на вътрешните работи. Събраните и разходени средства обаче са загадка за всеки, който е поискал някаква отчетност по този въпрос, а най-вероятно и за самото МВР.

·  Пълна ревизия на събраните средства във фонда от неговото съществуване до момента и проверка за какво са изразходвани средствата

·  Пълна прозрачност и отчетност на постъпващите и изразходваните средства – публично оповестяване на годишния отчет

·  Изразходване на средствата САМО И ЕДИНСТВЕНО за нуждите на пътната безопасност

·  Да се обсъди възможността управлението на фонда да премине към Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“

·  Ако се окаже, че постъпленията от глоби не са достатъчни за реализирането на всички проекти, необходими за пътната безопасност, да се въведе постъпление от всяка полица Гражданска отговорност, Каско и Злополука на местата на принципа на средствата, събирани за ГФ. Все пак ЗК би следвало да са най-заинтересовани от това да няма ПТП, а не правят абсолютно нищо по този въпрос.

Да се изследва подробно правото на другите европейски страни

·  Да се изследват, отсеят и приложат добрите практики по пътна безопасност на европейските страни

·  В частта за обучения по пътна безопасност

·  За начините за провеждане на обучения и придобиване на правоспособност за управление на МПС

·  За нарушенията, санкциите и начините на събиране на глобите

Фиксиране на глобите като точни суми

·  Възможността глобите да варират и то в доста широки диапазони е предпоставка за корупция и/или полицейски произвол

Подобряване техническото състояние на автопарка

·  Затягане на мерките и контрола за периодичните техническите прегледи, при първоначалната регистрация на МПС и при преобразуване – например на товарни микробуси в пътнически и други.

·  При констатирана неизправност на МПС или причинено ПТП поради лошо техническо състояние на МПС или неспазени изисквания при преобразуване да се отнемат лицензите на пунктовете, в които е минат годишният технически преглед, а отговорните лица да бъдат подвеждани под наказателна отговорност.

·  МПС над определена възраст да минават технически преглед на 6 месеца.

·  Регламентиране дейността на автосервизите и тяхното сертифициране

·  Финансови стимули за хората, решили да си закупят нов автомобил, а стария да бракуват и предадат на скрап

за рег.№ на моторите

Всеизвестен е фактът, че мотористите карат със сгънати рег.№ и така избягват санкциониране при управление с превишена скорост и извършването на други нарушения, заснети с камери.

·  да се извършват проверки и при констатиране на това нарушение моторът да се спира от движение за срок от 6 месеца

Все пак именно неразумното шофиране и превишените скорости са причина за тежките ПТП с мотористи.

 

Всички упоменати по-горе изисквания от ДИРЕКТИВА 2006/126/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно свидетелства за управление на превозни средства е следвало да бъдат въведени в срок до 19.02.2013г.

 

  1. Справедливост по отношение на налаганите наказания и повишаване качеството на правораздаване по дела за ПТП – своевременно и справедливо наказване на извършителите на този вид престъпления

ИСКАНЕ

РЕШЕНИЕ

По-бързо и качествено правораздаване по този вид дела:

·       Да се съкратят значително сроковете за разследване – в момента едно досъдебно производство за ПТП продължава с години – не по-малко от 6 месеца и много често повече от 1,5-2г.

·       Да се повиши значително нивото на разследване – в момента има редица дела, при които направените огледи са или напълно негодни или със сериозни недостатъци, не се събират своевременно значими за делото доказателства, съдилищата масово връщат дела за лоши обвинения и не добре написани обвинителни актове

 

·         Невъзможност за удължаване срока на разследването за повече от 6 месеца от административния ръководител на съответната прокуратура. Удължаването на срока след 6-тия месец да се извършва от по-горестоящата прокуратура и то само при извънредни обстоятелства.

·         При продължаващо разследване повече от 6 месеца наблюдаващият прокурор да съгласува с разследващия календарен план със срок за приключването му.

·         При продължаване на разследването за повече от 1 година надзорът над делото да се поема от по-горестоящата прокуратура.

·         Да се мотивират повече инженери и лекари да се вписват и да работят като вещи лица не само в съдебната фаза, но и в досъдебното производство – чрез мотивиращо заплащане в кратки срокове. В момента основният проблем в досъдебните производства е, че от МВР плащат на вещите лица твърде малки възнаграждения и то с голямо закъснение – понякога повече от година. Поради тази причина вещите лица НЕ желаят да работят с РУП и предпочитат и работят само със съда. Експертизите по насрочени дела от едно и също вещо лице се представят в срок, а по ДП се чакат с години.

·         Да се намери решение на проблема с липсата на добре подготвени вещи лица – чрез допълнителни курсове, но на хора с висше образование по съответната специалност. За АТЕ например техническа специалност. В момента след изкаран 6 месечен курс се издават сертификати на хора без никаква първоначална подготовка и знания. Това е едно решение на проблема с липсата на вещи лица, но влече след себе си лошо правораздаване, а знаем, че този вид дела се решават именно от тези експертизи.

·         Да се плащат своевременно възнагражденията на вещите лица, тъй като същите НЕ изготвят своите заключения в срок поради ниските възнаграждения, които им се изплащат от МВР и поради забавянето на плащанията с години. Вещите лица предпочитат и работят със съда, който плаща повече и веднага.

·         Да се актуализират списъците с вещите лица и да се създаде база данни с атестация на всяко вещо лице, от което да зависи и тяхното възнаграждение.

·         Да се регламентират възнагражденията на вещите лица, които да зависят както от вида на изготвената експертиза, така и от атестацията на съответното вещо лице. В момента диапазона на възнагражденията между отделни съдилища, различни вещи лица и дори отделни състави в един и същи съд е стряскащо огромен.

·         Да се предвиди в ГПК възможност да не се провежда разпит на вещите лица, ако не се явят и страните са съгласни с това.

Съгласно разпоредбата на чл. 282, ал.3 от НПК разпит на вещото лице може да не се проведе, ако то не се яви и страните са съгласни с това. Такава възможност обаче не е предвидена по ГПК и това води до излишно натоварване на вещите лица и забавяне на процеса. Абсурдно е да съществува такава възможност по наказателните дела, където основен принцип в процеса е неговата непосредственост, а да я няма по граждански дела. Това би облекчило работата и на ВЛ, които и без това са доста натоварени. Често чакат с часове пред съдебните зали само за да влязат и страните да кажат, че нямат въпроси.

·         Да се обособят специални звена в ОДМВР, подобни на транспортните отделения от миналото, в които да се разследват само ПТП от специално обучени за целта разследващи полицаи, както това е направено в СДВР, в Пловдив и Варна. Огледите да се извършват само в присъствието на вещо лице, за което да му се заплаща нужното възнаграждение или технически помощник. Дела за ПТП да НЕ могат да се разследват от разследващи полицаи и следователи, които не са преминали нужния курс на обучение.

·         Разследващите полицаи да минават специално обучение за това как се извършва оглед, какви действия следва да бъдат предприети незабавно, какви експертизи се назначават във всеки конкретен случай, на какви въпроси следва да отговарят вещите лица – как се води целият процес на разследването на ПТП

·         Да се разпишат инструкции за всяко едно действие

·         Да се изготви нова бланка за протокол за оглед, която да се използва в цялата страна и в която да бъдат записани задължителните детайли, следи и елементи, които трябва да се фиксират – не има ли пътни знаци – а конкретно – на какво разстояние е табелата населено място, на какво разстояние е най-близкият светофар, най-близката пешеходна пътека, на каква предавка е скоростния лост, в какво положение са коланите. Да има различни бланки за различните видове ПТП – с пешеходец или между МПС, в населено място или извън населено място и т.н.

·         Да се проучи съществува ли смарт приложение за извършването на огледи и ако съществува, същото да бъде внедрено и у нас

·         По време на огледа задължително да присъства технически помощник с модерна и висококачествена техника, който да прави снимки и да съдейства при замерванията и фиксирането на важните обекти и следите. Да се предвиди конкретен обем от задължителни снимки и задължителни елементи, като се избегне всякаква възможност да бъдат пропуснати. Техническите помощници да са назначени на щатни длъжности към Областните дирекции и техните служители да са преминали специално обучение и да носят отговорност в случай на пропуски или неточности. Такива има и сега, но към настоящия момент са ангажирани само и единствено с изготвянето на фотоснимки – често черно бели и с отвратително качество особено нощно време.

·         Пострадалите или починали при ПТП лица незабавно да се освидетелствуват от съдебен лекар като бъдат фиксирани в протокол и с фотоснимки всички синини, натъртвания, подувания, ожулвания и т.н., на които в началото не се обръща никакво внимание, но в последствие се оказват от съществено значение при спорове в съдебните зали. Да се прави нещо такова съм виждала за сега само в Русе, но и там не съм сигурна, че се прави винаги и от всички лекари и/или разследващи полицаи.

·         Полицаите и екипите на спешния център да бъдат обучени и при пристигане на местопроизшествието да фиксират местоположението на тялото на пострадалия преди вдигането му и неговото транспортиране.

·         Да се намери начин полицаите да бъдат задължени да установяват свидетели и видеокамери – това в момента се прави толкова формално и в 99% от случаите – няма свидетели-очевидци и няма видеокамери. След това обаче се оказва, че това изобщо не е било така.

·         Задължително да се съхраняват дрехите и обувките на пострадалите, а не да се връщат на близките веднага след ПТП. Същите да бъдат обстойно оглеждани, находящите се по тях следи да бъдат фиксирани, а при нужда да се изготвя и трасологична експретиза.

·         При наличието на множество противоречиви експертизи по едно дело да се предвиди възможността за използване услугите на лицензирани експерти от други страни-членки на ЕС

Справедливи присъди

· Да се изследва правото на другите европейски страни във връзка с това какви наказания се налагат на извършителите на този вид престъпления – по вид и по размер и най-добрите практики да бъдат приложени и у нас

Квалифициращите обстоятелства

· Преминаването на червен сигнал на светофарната уредба и управлението с над 50км./ч. от разрешената за конкретния пътен участък скорост да се включат в разпоредбата на чл.343, ал.3 от НК като квалифициращи обстоятелства

тези нарушения не са с нищо по-малко опасни и обществено значими от ПТП на пешеходна пътека

Мерки за въздействие и превъзпитание на виновните за ПТП

· При налагането на условни присъди, задължително да се налагат за срока на условната присъда и пробационните мерки по чл.42а, ал.2, т.5 и 6 от НК – поправителен труд и безвъзмезден труд в полза на обществото. Осъдените да полагатобщественополезен труд като санитари в отделенията, в които се лекуват пострадали при ПТП, а от трудовите им възнаграждения да се правят съответните удръжки

· Водачите, причинили ПТП, докато са в затвора или в срока на условната присъда или предсрочното освобождаване да бъдат включвани в курсове за промяна на тяхното самосъзнание, които се водят от психолози и педагози

Страните да имат правото да обжалват постановлението на прокурора, с което се оставят без уважение исканията им, направени при предявяване на материалите

–       Невъзможността да се обжалва постановлението на прокурора по направените искания, бележки и възражения при запознаване с материалите по делото е честа причина да се внасят в съда дела, при които не е направено всичко възможно за разкриване на обективната истина или е повдигнато грешно или непълно обвинение

Да се върне възможността по НПК, която позволяваше обжалване на постановлението, с което се оставят без уважение исканията на страните, направени при предявяване на материалите. Да се предвиди еднократна възможност за това. Така ще се спре прокурорския произвол, а страните ще бъдат мотивирани да правят всичките си искания, бележки и възражения наведнъж, без да имат възможност за ненужно забавяне на процеса.

Частните обвинители имат право само и единствено да поддържат повдигнатото от прокуратурата обвинение. За целта често се правят искания за прецизиране на обвинението, защото същото не е коректно, не е по правилния член или не са включени всички членове от ЗДвП, които са нарушени. Прокурорът еднолично определя параметрите на обвинението, отказва да го измени, внася го в съда, а след това не прави изменение. Т.е. границите на обвинението остават в пълната власт на един единствен прокурор – наблюдаващия, без да могат да бъдат проконтролирани. За съжаление обаче те определят параметрите на целия бъдещ процес. И в това е парадокса на цялата власт на прокурора – един прокурор решава кой и за какво ще бъде подведен под отговорност и неговото решение не подлежи на контрол. Една присъда на Окръжен съдия подлежи на проверка след това от още 6 съдии – 3 от апелативен съд и 3 от върховен.

Отстраняване на възможността за оправдаване на виновния от горните инстанции поради невъзможността да бъде изменено обвинението при определени хипотези в първата инстанция, пред въззивната инстанция и при връщане на делото за ново разглеждане – при установяване на нови обстоятелства едва в хода на въззивната инстанция, прокурорът няма правната възможност да измени обвинението и поради липсата на обвинение подсъдимият може да бъде оправдан изцяло или да не бъде осъден за деянието, което е извършил. Например – едва пред въззивната инстанция се установява, че ПТП е настъпило на пешеходна пътека или се доказва, че водачът е бил употребил алкохол. Няма такова обвинение и съответно съдът не може да го осъди за това престъплението да е извършено при наличието на квалифициращи обстоятелства.

Да се предвиди възможност при установяването на нови обстоятелства едва в хода на въззивното производство, делото да се връща на първоинстанционния съд и да се даде възможност на прокурора да измени обвинението. Или да се възстанови процесуалната конструкция, при която делото се е връщало на прокурора, за да изготви и внесе ново обвинение.

Всички проблеми, свързани с ограничаването на възможността за изменение на обвинението само пред първата инстанция и само при първоначалното разглеждане на делото са в нарушение на основния принцип на НПК, заложен в чл.7, а именно, чеСъдебното производство заема централно място в наказателния процес, а Досъдебното производство има подготвителен характер. Освен това съдът няма право да оправдае подсъдимия, ако е извършил престъпление, но в същото време не може да го осъди при неправилно повдигнато обвинение.

Всички опити да се накаже прокуратурата и да се защитят правата на подсъдимите и страхът от санкциите, свързани с приложението на чл.287 от НПК, са на път да превърнат досъдебното производство не в подготвителна, а в централна фаза на процеса.

От друга страна присъдите на съда се проверяват след това от още 2 инстанции – или общо 7 съдии се произнасят по едно дело, а повдигане на обвинението и маркиране на неговите параметри е предоставено във властта и отговорността на един единствен прокурор, чието постановление, с което отказва да уважи исканията на страните /каквото би могло да бъде да се проведе допълнително разследване или да се коригира обвинението/ не подлежи на обжалване. Освен това има случаи, при които нови обстоятелства се установяват едва в хода на процеса, свидетели променят своите показания и това са неща, които са извън възможностите на прокурора да внесе перфектното обвинение в съда.

За разлика от предоставената възможност в чл.225 от НПК с изменение на обвинението не могат да се добавят нови престъпления, не могат да се привличат нови лица, не могат да се конституират нови частни обвинители и граждански ищци. Ако в хода на съдебното следствие се установи, че уврежданията на един от пострадалите е СТП, а не ЛТП, същият не може тепърва да бъде конституиран като частен обвинител. Това обаче може да не е по вина на прокурора, а се указва в ущърб на правата на пострадалите от съответното престъпление.

Да се изменят разпоредбите, ограничаващи правата на пострадалите

· Да се предвиди възможността частните обвинители да участват в производствата по искане за възобновяване на наказателното дело.

Легитимирани лица да участват в производството са окръжният, съответно военният прокурор, ръководителят на специализираната прокуратура, а по чл. 422, ал.1, т.4 – 6 – главният прокурор, както и осъденият. Това право обаче не е предоставено на частните обвинители, които до момента са участвали в съдебното производство от неговото начало до самия край. В производството по възобновяване те могат да бъдат само и единствено странични наблюдатели. Това ги поставя в неравноправно положение спрямо другите участници в процеса и нарушава сериозно техните права.

· В производствата по чл.78а от НК /освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание/ да участват и пострадалите като частни обвинители – по тези дела към настоящия момент не се допуска участието на пострадалите, а участието на прокурора не е задължително. По този ред минават 90% от ПТП с пострадали лица. При сега действащите разпоредби реално в процеса участват само виновния и съдията, а при постановяването на оправдателна присъда и липсата на протест, правата на пострадалите остават незащитени.

· Повереникът да стане страна в процеса и да бъде равнопоставен със защитника – в момента е налице НЕРАВНОПОСТАВЕНОСТ на страните поради факта, че поверениците не са страни

· Частните обвинители да имат възможността да искат коригиране на обвинението, а постановленията, с които искането им се оставя без уважение, да подлежат на обжалване пред по-горестоящата прокуратура – техни са нарушените права от престъплението, а цялата власт е в ръцете на прокуратурата. Частните обвинители единствено имат право да поддържа повдигнатото от страна на прокуратурата обвинение, без да разполагат с механизми, по които да му повлияят.

· Да се предвиди в чл.247в от НПК, че делото се отлага и при неявяването на повереник при наличието на уважителни причини – Чл. 247в от НПК предвижда, чеРазпоредителното заседание се отлага, когато не се яви прокурорът; подсъдимият, ако явяването му е задължително, освен в случаите по чл. 269, ал. 3; защитникът – в случаите по чл. 94, ал. 1. Неявяването на пострадалия или неговите наследници и ощетеното юридическо лице както и на защитника, извън случаите на чл. 94, ал. 1 без уважителна причина не е пречка за провеждане на разпоредителното заседание. Това означава, че делото може да се гледа при неявяването на повереника дори и същият да има уважителни причини, като ангажираността му по друго дело по същото време, например.

Да се регламентира изрично, че разпоредбата на чл.343а от НК не намира приложение при ПТП на пешеходна пътека или причинено от неправоспособен водач

· Да се измени разпоредбата на чл.343а от НК като се оправи старата редакция на цитирането на чл.343, ал.2 – да стане ал.3 и да се запише изрично, че тази разпоредба не намира приложение при ПТП на пешеходна пътека и причинено от неправоспособен водач

В момента е налице противоречиви съдебна практика по този въпрос.

Облекчаване на процеса

·      Прекратяване на делата по чл.343, ал.2 по желание на пострадалия

Тази възможност да се предвиди и за ПТП на пешеходна пътека, както и при няколко пострадали с цел разтоварване на съдебната система.

Често пострадалите при ПТП на пешеходна пътека НЕ желаят да съдят виновния, но тъй като делото не може да се прекрати, а ПТП на ПП е квалифициращо обстоятелство, започват ожесточени битки в съда, които продължават с години.

·      Предвиждане на възможност делата да приключват със споразумение в съдебна фаза пред първата инстанция и в случай, че има загинали лица

 

Възможността за приключване на делата със споразумения при престъпления, при които има загинали, беше премахната, но изменението не беше добре обмислено.

Мярката беше приета поради наложилата се практика да се подписват споразумения с прокуратурата, които да преминават за одобрение през съда без участието на потърпевшите от престъплението.

Считам за ненужно генералното премахване на тази възможност. Не виждам причина да се остави възможността споразумения да бъдат подписвани в съдебна фаза с участието на пострадалите и след конституирането им като частни обвинители в случай че желаят да участват в процеса и без тях, в случай че не желаят и не са подали молба за конституиране. Така ще се постигне целеният резултат – това да не се случва без знанието и съгласието на пострадалите от престъплението и ще се разтовари процеса, а работата на съда ще бъде значително облекчена.

задължително приложение разпоредбата на чл.343г от НК

·           При освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на основание чл.78а от НК задължително да се прилага чл.343г и подсъдимият да бъде лишаван от право да управлява МПС за определен срок

·           Да се отнеме възможността при ПТП по преценка на съда водачите да не бъдат лишавани от право да управляват МПС за определен период чрез прилагане разпоредбата на чл.55, ал.3 от НК

ПТП извън пътя

Да се добави в ЗДвП аналогична разпоредба на съществуваща в стария ЗДвП – чл.34 Установените в тази глава правила за движението се прилагат и в случаите, когато превозните средства се движат извън пътищата.

Често настъпват произшествия по селски и горски пътища, както и на територията на предприятия, халета и т.н. Същите са нерегламентирани и създават проблем в съдебната практика.

Видеорегистраторите

· Задължително монтиране на видеорегистратори на всички МПС с обществено предназначение – таксита, фирмени автомобили, полицейски автомобили, линейки, пожарни, МПС от редовните градски и междуградски линии и др.подобни

· Задължение за поддържането им в работещо състояние и проверка при преминаването на ГТП

· Легализиране на записите от видеорегистраторите, вкл. и на физическите лица, пожелали да си монтират такива и използването им при изготвянето на АТЕ и като доказателство в съда

Справка за минали ДП

Беше въведено изискване за прекратяване на делото по чл.343, ал.2 от НК по желание на пострадалия, виновният да няма други прекратени ДП на това основание, но без да е осигурена възможност за изваждането на такава справка поради липсата на единна система. От Районна прокуратура може да се извади справка само за съответния район на действие, но не може да се знае къде евентуално би могъл да е извършил друго ПТП, а от ОДМВР се вади справка за адм.Нк за ПТП, но ако не е санкциониран след прекратяване на делото, може и да не излезе

Да се отстрани проблемът с лихвите в новия Кодекса на застраховането

· Да се премахнат разпоредбите, които предвиждат, че пострадалите имат право на лихва не от датата на ПТП, а от един по-късен момент, какъвто е уведомяването на застрахователната компания и представянето на банкова сметка. Това е направено само и единствено в интерес на по-силната страна – ЗК, за която по стария КЗ беше предвидено, че има право на регрес за лихвите, ако не е уведомена от застрахования. Сега по-слабата страна – пострадалите са ощетени, защото или няма да получат пълния размер на лихвата, която им се дължи на основание чл.86 от ЗЗД или ще трябва да водят дело и срещу виновния за ПТП, за да бъдат обезщетени за периода от ПТП до датата на уведомяването на ЗК.

Да се приложи на практика разпоредбата на чл.111, ал.1 от Закона за здравното осигуряване, съгласно която НЗОК разполага с възможността да претендира заплатените от нея средства за лечение при увреждане на собственото здраве или на здравето на други лица при умишлено престъпление, както и при увреждане на здравето на други лица, извършено в състояние на алкохолно опиянение или употреба на наркотични или упойващи вещества от причинителя заедно със законната лихва и разходите по възстановяването.

· Към настоящия момент тази разпоредба не намира приложение, тъй като съдилищата не са запознати със задължението си по чл.111, ал.3 от Закона за здравното осигуряване, съгласно която административните органи и органите на съдебната власт, пред които с влязъл в сила акт са установени обстоятелства и лица по ал.1, са длъжни да предоставят на НЗОК информацията, необходима за действията по възстановяване на сумите на НЗОК или РЗОК, в едномесечен срок и към настоящия момент това не се прави.

Държавни такси при прекратени производства

Съгласно чл.83, ал.1, т.4 от ГПК Такси и разноски по производството на делата не се внасят от ищеца – по искове за вреди от непозволено увреждане от престъпление, за което има влязла в сила присъда.

Това поставя пострадалите в неравностойно положение. Ако по една или друга причина, наказателното производство бъде прекратено – по желания на пострадалия или при смърт на дееца например, то в тези случаи пострадалите не могат да се освободят от държавни такси и разноски.

Донорски програма

·    Да се създаде регистър на донорите и при издаване на лична карта на лица над 18 години, същите да отбелязват дали искат да бъдат или да не бъдат донори след своята смърт. Това решение да бъде иззето от наследниците, за които моментът винаги е твърде емоционален.

 

Нямате право да копирате съдържание от този сайт.