fbpx

ПТП със самоходна машина

автор: адвокат Елица Буенова – от 2007г. представлява пострадали при ПТП в цялата страна. Дългогодишен опит и тясна специализация!!!

Полезни видеа на адвокат Елица Буенова за пострадалите при ПТП и делата, които предстоят, може да намерите в нейния канал в YouTube. 

…….

Какви са спецификите при произшествия със самоходни машини и кои от тях се квалифицират като ПТП със самоходна машина?

Това е всякаква строителна, земеделска техника, мотокари, кранове, комбайни и всичко, което е предназначено за тясно специализирана дейност.

Повечето самоходни машини са предназначени да се движат само и единствено в конкретните обекти, да извършват само и единствено конкретната дейност. Голяма част от тях въобще не са предназначени за движение по обществената пътна инфраструктура, било заради техния капацитет, било заради техния обем, било заради това че се движат с вериги. Така или иначе повечето от тях не би трябвало и трудно ще ги видите да се движат по пътищата. Примерно не можете да видите мотокар или валяк да се придвижва от центъра до “Младост” или от Варна до София, освен ако не е натоварен на камион.

Произшествие със самоходна машина извън пътя

Когато стане произшествие с такова МПС, докато извършва дейност, свързана с неговата специална задача – било да оре, било да коси, товари или разтоварва, не е налице ПТП и не намират приложение специалните разпоредби на чл.342 и следващите от НК, тъй като не са нарушени правилата за движение, регламентирани в ЗДвП. В тези случаи намират приложение общите състави на убийство, на причиняване на телесни повреди или най-често се касае за състава на чл.123, когато става въпрос за професионална небрежност.

Произшествие със самоходна машина, движеща се по път – касае се за ПТП със самоходна машина

Ако обаче това МПС по една или друга причина е предназначено да се движи и се намира на път, отворен за обществено ползване, то трябва да спазва правилата за движение по ЗДвП. Ако един мотокар по една или друга причина стъпи на пътното платно, излезе от територията на съответния склад, хале или ограден двор на определено предприятие, дали за да направи някаква маневра, дали за да се премести от единия склад в другия, ако една комбайна се прибира в гаража, те трябва да спазват правилата за движение по пътищата. Ако през това време стане произшествие, тогава вече говорим за ПТП.

Не е налице ПТП и не са приложими специалните разпоредби на чл.342 и следващите от НК, когато тези машини извършват специфичната дейност, за която са предназначени. Когато обаче се придвижват по пътищата на страната ни и настъпи произшествие, е налице ПТП.

Във връзка с обезщетенията, при инциденти със самоходни машини трябва да се знае следното:

Не всички самоходни машини подлежат на задължително застраховане със застраховка „Гражданска отговорност“.

Ето какво казва в тази връзка Кодексът за застраховането:

Чл. 481. (1) За целите на задължителното застраховане по тази глава моторно превозно средство е всяко превозно средство за движение по суша, задвижвано със собствен двигател, както и трамваите, тролейбусите и самоходната техника по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника включително къмпинг-автомобилите. За моторни превозни средства се смятат и ремаркетата и полуремаркетата по Закона за движението по пътищата включително къмпинг-ремаркетата.

(2) За целите на задължителното застраховане по тази глава не се смятат за моторни превозни средства:

  1. релсовите превозни средства, с изключение на трамваите;
  2. самоходната техника по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника с мощност на двигателя до 10 kW;
  3. ремаркета категория О1 (до 750 килограма) по Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (обн., ДВ, бр. 40 от 2009 г.; изм., бр. 75 от 2012 г., бр. 77 от 2013 г. и бр. 17 от 2015 г.).

(3) Не се допуска движение на моторно превозно средство по пътищата, отворени за обществено ползване по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за движението по пътищата, без водачът да е застрахован по реда на този кодекс.

Ако самоходната машина не подлежи на застраховане, то при липсата на застраховка не може да се съди и Гаранционния фонд.

Ако стане инцидент, съществува една единствена възможност за обезщетение – дело срещу виновния за инцидента или срещу този, който му е възложил съответната работа – отговорност по чл.45 и чл.49 от ЗЗД.

––––––

Дългогодишният ми опит и тясната ми специализация като адвокат на пострадали при ПТП са гаранция за успех!!!

- ПТП със самоходна машина

Нямате право да копирате съдържание от този сайт.