fbpx

Молба до Министерството на правосъдието за правата на пострадалите при ПТП

автор: адвокат Елица Буенова – от 2007г. представлява пострадали при ПТП в цялата страна. Дългогодишен опит и тясна специализация!!!

Полезни видеа на адвокат Елица Буенова за пострадалите при ПТП и делата, които предстоят, може да намерите в нейния канал в YouTube. 

След като се обърнах с конкретен проблем, свързан с ограничаване правата на пострадалите до председателя на НС /с кореспонденцията можете да се запознаете тук/ и след неговата препоръка, се обърнах към Министъра на правосъдието. Уведомиха ме, че въпросът ще бъде объсен и взет предвид при следващото изменение на НПК и това е факт – този проблем наистина беше отстранен.

Ако сте пострадал при ПТП, търсите добър адвокат по ПТП, искате справедлива присъда, висок размер на обезщетение и то в разумни срокове и при напълно прозрачни условия на работа, обадете ми се още сега!!!

Дългогодишният ми опит и тясната ми специализация като адвокат на пострадали при ПТП са гаранция за успех!!!

 

Обърнах се към министъра на правосъдието г-жа Зинаида Златанова след като бях насочена към нея от г-н Казак. /Повече може да видите в предишния ми пост по темата/.

Посочих, че на 23.10.2013г. съм депозирала молба до г-н Михаил Миков – Председател на Народното събрание на Република България, с която го запознах със случай на абсолютно ограничаване процесуалните права на пострадалия в НПК, а именно разпоредбата на чл.249 във вр. чл.248, ал.2 от НПК, според която след образуване на делото /НОХД/ съдията-докладчик проверява:

  1. подсъдно ли е делото на съда;
  2. има ли основание за прекратяване или спиране на наказателното производство;
  3. допуснато ли е на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия или на неговия защитник, на пострадалия или на неговите наследници;
  4. налице ли са основания за разглеждане на делото по реда на глава двадесет и четвърта, двадесет и пета, двадесет и седма, двадесет и осма и глава двадесет и девета от НПК.

Съдията-докладчик прекратява делото в случаите по т.1 и т.3, като връща делото на прокурора и посочва допуснатите процесуални нарушения.

Съгласно действащия кодекс, разпореждането за връщане на делото подлежи на обжалване и протест по реда на глава Двадесет и втора от НПК, но пострадалият нямаше право да обжалва. По този начин се нарушаваше основното му конституционно право на защита.

Посочих, че в последствие с писмо от 29.10.2013г. г-н Миков ме информира, че молбата ми е предоставена на вниманието на Комисията по правни въпроси в 42-то Народно събрание. С писмо от 21.11.2013г. г-н Четин Казак – председател на Комисията по правни въпроси, ме уведомява, че поставеният от мен въпрос за правата на пострадалия в наказателното производство е многократно дискутиран, но въпреки това не е постигнат конкретен резултат. В същото писмо беше отбелязано, че изменения в процесуалните права на пострадалите в отделни фази от производството не бихапостигнали целения ефект, а напротив – биха създали допълнителен дисбаланс. Г-н Четин Казак счита, че за решаване на поставения проблем е необходима преоценка на цялостната концепция за правата на тези участници в наказателния процес, без обаче да бъдат посочени конкретни действия и мерки.

С молба от 12.12.2013г. до Комисията по правни въпроси в Народното събрание изразих готовност за съдействие при последващо обсъждане на законопроект за изменение или допълнение на НПК, свързан с правата на пострадалите и поисках да бъда уведомена кога и от кого ще бъдат предприети действия в тази насока. С последвалия отговор г-н Четин Казак, насочвайки ме към Министерство на правосъдието, прехвърли отговорността за решаването на проблема, тъй като въпросът дали и кога би била реализирана законодателна процедура за разглеждане на проект за изменение и допълнение на НПК, трябвало да бъде отправен именно до Министерство на правосъдието.

Предвид изложеното помолих за лична ангажираност г-жа Зинаида Златанова за спешно предприемане на законодателна промяна за решаване на този съществен проблем, а именно да се даде право на пострадалия да обжалва и разпореждането на съдията-докладчик по глава Деветнадесета от НПК за връщане на делото на прокурора. Само така щеше да се допринесе за пълна и адекватна защита на пострадалите от ПТП, но и от всяко друго престъпление в Република България, като по този начин те нямаше да са зависими от другите участници в процеса.

 

ОТГОВОР:

С писмо с изх.№04-00-42 от 17.03.2014г. Министерство на правосъдието ме уведоми, че при създаване на работна група за промени в Наказателно-процесуалния кодекс, предложението ми ще бъде предоставено за разглеждане.

 

Горда съм, че това наистина беше направено и ограничаването правата на пострадалите беше коригирано. Разпореждането за връщане на делото вече може да се обжалва и от пострадалия при ПТП и от всяко друго престъпление разбира се.

 

Нямате право да копирате съдържание от този сайт.