fbpx

КОНТРОЛНИ ТОЧКИ – НЕЩАТА, КОИТО НЕ ВСЕКИ ЗНАЕ ЗА ТЯХ

Максималният брой контролни точки е 39.

При първоначално издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство притежателят му получава 26 контролни точки.

След придобиване на 24 месеца стаж като водач на моторно превозно средство притежателят на свидетелството за управление на моторно превозно средство получава и останалите 13 контролни точки.

Броят на контролните точки се възстановява по 2 начина:

 1. чрез частично увеличаване с 1/3 от максималния брой точки след преминато допълнително обучение, но не повече от веднъж за срок от 1 година, при условие че водачът е платил всичките си глоби;
 2. служебно, след изтичане на две години, считано от датата, на която е влязло в сила последното наказателно постановление, с което на водача са отнети контролни точки.

Контролни точки се отнемат само въз основа на влязло в сила наказателно постановление и НЕ се отнемат с електронен фиш.

Така че единственото, което се иска от вас, за да ги следите, е да си четете внимателно наказателните постановление!!!

При налагане на наказания в наказателното постановление се отбелязва броят на отнетите и броят на оставащите контролни точки.

Списък на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат контролни точки съобразно допуснатото нарушение

За нарушения на Закона за движението по пътищата на водачите на МПС се отнемат контролни точки, както следва:

 1. за управление на МПС, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително, установена с медицинско изследване и/или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух (чл. 174, ал. 1 ЗДвП) – 10 контролни точки;
 2. когато нарушението по т. 1 е извършено повторно (чл. 174, ал. 2 ЗДвП) – 15 контролни точки;
 3. за отказ на водач, който управлява МПС, трамвай или самоходна машина, да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози или не изпълни предписанието за медицинско изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта му и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози (чл. 174, ал. 3 ЗДвП) – 12 контролни точки;
 4. за управление на моторно превозно средство, на което табелите с регистрационния номер не са поставени на определените за това места (чл. 175, ал. 1, т. 1 ЗДвП) – 8 контролни точки;
 5. за управление на моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред или е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер (чл. 175, ал. 3 ЗДвП) – 10 контролни точки;
 6. за нарушаване на правилата за преминаване през железопътен прелез (чл. 180, ал. 1, т. 3, предл. 2 от ЗДвП) – 5 контролни точки;
 7. за превишаване на разрешената максимална скорост с над 50 km/h в населено място или при извършване на обществен превоз на пътници и опасни товари (чл. 182, ал. 1, т. 6 и ал. 3, т. 6 ЗДвП) – 12 контролни точки;
 8. за неспиране на пътен знак „Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!“ (чл. 183, ал. 2, т. 3, предл. 1 от ЗДвП) – 8 контролни точки;
 9. за използване на мобилен телефон по време на управление на превозното средство освен при наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участието на ръцете му (чл. 183, ал. 4, т. 6 ЗДвП) – 6 контролни точки;
 10. за неизпълние на задължението за използване на предпазен колан или за носене на каска (чл. 183, ал. 4, т. 7, предл. 1 от ЗДвП) – 6 контролни точки;
 11. за превозване на деца в нарушение на изискванията на глава втора, раздел ХХV от ЗДвП (чл. 183, ал. 4, т. 10 ЗДвП) – 6 контролни точки;
 12. за преминаване при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването (чл. 183, ал. 5, т. 1 ЗДвП) – 8 контролни точки;
 13. когато нарушението по т. 12 е извършено повторно (чл. 183, ал. 6 ЗДвП) – 12 контролни точки;
 14. за неосигуряване на предимство при преминаване през пешеходна пътека (чл. 183, ал. 5, т. 2 ЗДвП) – 8 контролни точки;
 15. когато нарушението по т. 14 е извършено повторно (чл. 183, ал. 6 ЗДвП) – 12 контролни точки.
 16. за неправилно изпреварване, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението (чл. 179, ал. 1, т. 5, предл. 5 от ЗДвП) – 10 контролни точки;
 17. за движение в платното за насрещно движение по автомагистрала или скоростен път (чл. 178ж, ал. 1, предл. 2 от ЗДвП) – 10 контролни точки;
 18. когато нарушението по т. 17 е извършено повторно (чл. 178ж, ал. 2 от ЗДвП) – 12 контролни точки.

На водач, който притежава контролен талон „Водач на МПС без наказания“, не се отнемат контролни точки при налагане на наказание за нарушение, с изключение на нарушенията по т. 1, 2 и 3.

Преди да Ви бъдат отнети всички контролни точки можете да минете обучение за възстановяване на 1/3 от техния брой. Не се приемат за допълнително обучение водачи, на които са отнети всички контролни точки.

Допълнителното обучение е теоретично и се провежда в един ден в рамките на 6 учебни часа.

Преди провеждане на допълнителното обучение обучаемите решават писмен тест за кандидат-водачи, съдържащ 30 въпроса.

За решаване на теста на обучаемите се предоставят 30 минути преди началния час на обучението, като тези минути са извън задължителните присъствени часове на допълнителното обучение.

Частичното възстановяване на контролните точки с 1/3 от първоначалния им брой се извършва от отдел/сектор „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР по местоотчет на водача след получаване на протокола за преминато допълнително обучение.

Броят на отнетите, възстановените и оставащите контролни точки за всеки водач на МПС се водят на отчет от отдел/сектор „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР по местоотчет на водача и се отразяват в автоматизираната информационна система.

Нямате право да копирате съдържание от този сайт.