fbpx

Важат ли записите от видеорегистраторите в съда в случай на ПТП

автор: адвокат Елица Буенова – от 2007г. представлява пострадали при ПТП в цялата страна. Дългогодишен опит и тясна специализация!!!

Полезни видеа на адвокат Елица Буенова за пострадалите при ПТП и делата, които предстоят, може да намерите в нейния канал в YouTube. 

По повод и във връзка с честите запитвания дали записите от видеорегистраторите имат доказателствена сила в съда, ще цитирам Решение №206 от 15.01.2019 по дело №913-2018 на ВКС
„ВКС вече е имал повод да укаже в практиката си, че случайно създадените фото-, видео-, кинозаписи и пр., вкл. записите, създадени чрез предварително поставени на обществени места камери е допустимо да бъдат ползвани в доказателствения процес с оглед на способността им да допринесат при разкриването на истината, като при съмнение, автентичността им може да се проверява с всички процесуални способи, вкл. и по експертен път (в тази насока напр. Р-390-2009 по к.д. № 393/2009 г., ВКС, ІІ н.о.)……. Според действащият процесуален регламент веществените доказателствени средства се изготвят от лицата, които извършват действията по разследване в досъдебната фаза, както и от съда (чл. 126, ал. 1 НПК). А доколкото е предвидено извършването на тази дейност от посочените органи „по възможност“, това съвсем не означава, че с нея е допустимо да е ангажиран и всеки друг гражданин. Изготвянето на веществени доказателствени средства е подчинено на строг регламент, уреден в процесуалния закон. Друго не може и да бъде предвид характера на доказателствените средства като „процесуално-технически способи за установяване (възпроизвеждане) в процеса на фактите, които могат да служат като доказателства“ (С. П., Наказателен процес на НРБ, София, 1989 г., стр. 330). Изразът „по възможност“, използван в чл. 126, ал. 1 НПК следва да се разбира във връзка с указанието на чл. 126, ал. 2 НПК да се назначават специалисти-технически помощници, когато за изготвянето на веществените доказателствени средства са необходими специални знания и подготовка. Специалистът-технически помощник се назначава от ръководещият субект в съответния процесуален стадий (органът, извършващ разследването, съотв. от съда) и изпълнява възложената му задача под непосредствения надзор и ръководство на този орган, подлежи на отвод при наличие на основанията по чл. 148, ал. 1 НПК и носи съответната процесуална отговорност при неявяване или при отказ да изпълни възложената му задача без уважителни причини (чл. 126, ал. 3-5 НПК). Изключение в това отношение прави единствено хипотезата, когато се изготвят веществени доказателствени средства при приложени специални разузнавателни средства, но това е изрично предвидено в закона изключение, съпътствано с въвеждане на специален регламент и е неотносимо към други случаи. Именно с оглед на всичко, това в решение № 390 от 2009 по к.д. № 393/2009 г., ВКС, ІІ н.о. е изрично указано, че е неправилно случайно създадените фотоснимки, диапозитиви, кинозаписи, видеозаписи и пр., които отразяват или съдържат информация за обстоятелства, включени в предмета на доказване, да се смесват със съответните веществени доказателствени средства, визирани в чл. 125, ал. 1 НПК.“

Ако сте пострадал при ПТП, търсите добър адвокат по ПТП, искате справедлива присъда, висок размер на обезщетение и то в разумни срокове и при напълно прозрачни условия на работа, обадете ми се още сега!!!

Дългогодишният ми опит и тясната ми специализация като адвокат на пострадали при ПТП са гаранция за успех!!!

адвокат при ПТП

Нямате право да копирате съдържание от този сайт.