fbpx

Жалба до КФН срещу Булстрад за отказ да изплатят обезщетение за имуществени вреди след ПТП

автор: адвокат Елица Буенова – от 2007г. представлява пострадали при ПТП в цялата страна. Дългогодишен опит и тясна специализация!!!

Полезни видеа на адвокат Елица Буенова за пострадалите при ПТП и делата, които предстоят, може да намерите в нейния канал в YouTube. 

Сезирах КФН поради неправомерната практика на ЗК“Булстрад Виена Иншурънс груп“ по претенции за имуществени вреди по автомобилите да изискват и да прибират Констативния протокол за ПТП от пострадалите.

От отговора на КФН не става ясно, но ЗК е санкционирана, а претенцията на пострасалата беше изплатена и без КП в оригинал.

Ако сте пострадал при ПТП, търсите добър адвокат по ПТП, искате справедлива присъда, висок размер на обезщетение и то в разумни срокове и при напълно прозрачни условия на работа, обадете ми се още сега!!!

Дългогодишният ми опит и тясната ми специализация като адвокат на пострадали при ПТП са гаранция за успех!!!

 

ЖАЛБА ДО КФН СРЕЩУ БУЛСТРАД ЗА ОТКАЗ ДА ИЗПЛАТЯТ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ СЛЕД ПТП

Пуснах жалба до Комисията за финансов надзор срещу ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс груп” поради неоснователен отказ да изплатят обезщетение за имуществени вреди след ПТП.

На 07.01.2019г. на път ІІ 2-13 фургон марка “Пежо”, модел “Боксер 180” с рег.№Р, при нарушаване на правилата за движение по пътищата, предизвикал пътнотранспортно произшествие и по непредпазливост причинил имуществени и неимуществени вреди на Ц. Н.Б. и Г.С.М.

Приложих Електронна справка от ИЦ към ГФ, от която е видно, че лек автомобил фургон марка “Пежо”, модел “Боксер 180” с рег.№РВ към датата на ПТП има валидна застраховка “Гражданска отговорност” в ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс груп”.

На 01.04.2019г. депозирах молба с вх.№1579, с която помолих да бъде определено и съответно изплатено застрахователно обезщетение за претърпените от пострадалите  имуществени и неимуществени вреди. Към молбата приложих 2бр. пълномощни,  фактура, електронна справка от ИЦ към ГФ,  2бр. банкови сметки; 2бр. епикризи, Константивен протокол за ПТП и Удостоверение. Всички документи са заверени от мен, като на основание чл.32 от ЗА „Адвокатът в кръга на работата си има право да заверява преписи от документи, които са му предоставени във връзка или по повод защитата на правата и законните интереси на негов клиент. Пред съда и органите на досъдебното производство, както и пред всички други органи те имат силата на официално заверени документи.“ Други документи не съм представяла, тъй като не съм разполагала с такива към онзи момент.

С имейл, получен на 08.05.2019г.,  ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс груп” изисква от мен да представя по щетата, досежно имуществените вреди, претърпени от Ц. Б., Констативен протокол за ПТП с пострадали лица №257000-92 в оригинал, резултат от образуваното ДП ЗМ №5, Фотоалбум, АТЕ, Свидетелство за регистрация на пострадало МПС с регистрационен №ЕН9669ВТ и попълнено уведомление за поверителност.

С  Молба с вх.№2463 от 27.05.2019г. представих само Свидетелство за регистрация на пострадало МПС с регистрационен №ЕН и уведомление за поверителност, тъй като все още не разполагах с останалите документи.

С писмо с изх.№6200 от 17.07.2019г. ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс груп” отново изискаха от мен да представя Констативен протокол за ПТП с пострадали лица №257000-92 в оригинал, въпреки че вече съм представила такъв, заверен от мен съгласно разпоредбата на чл.32 от ЗА, резултат от образуваното ДП, Фотоалбум и АТЕ. Тъй като наказателното производство все още не беше приключило и не разполагах с изисканите документи, не съм ги представяла, а КП  не представих, тъй като вече съм представила заверен препис и не считам, че е налице основание да ми бъде изискван оригинала.

След приключване на наказателното производство с молба с вх.№5346 от 11.11.2019г. представих Протокол за оглед на местопроизшествие, Автотехническа експертиза и 2бр. протокол за разпит на свидетел, а с молба с вх.№5900 от 10.12.2019г. представих и Постановление за прекратяване на наказателното производство.

Последва безумна кореспонденция със ЗК, която изплати обезщетения за по-голямото /в случая за претърпените от пострадалите неимуществени вреди на база на представените от мен документи/, но отказа изплащането на обезщетение за претърпените от пострадалата Ц. Б. имуществени вреди по ЛА с рег.№ЕН, тъй като не съм представила КП за ПТП в оригинал.

Съгласно разпоредбата на чл.496, ал.1 от КЗ  срокът за окончателно произнасяне по претенция по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите не може да е по-дълъг от три месеца от нейното предявяване.

От друга страна, съгласно разпоредбата на чл.108, ал.1 от КЗ в срок до 15 работни дни от представянето на всички доказателства по чл.106, Застрахователят е длъжен да се произнесе по претенцията като определи и изплати размера на обезщетението или застрахователната сума или мотивирано откаже плащането.

Посочих, че считам, че съм представила всички необходими документи за произнасяне по щетата, вкл. и констативен протокол за ПТП, заверен от мен по силата на чл.32 от ЗА и отказът за изплащане на обезщетение е неоснователен.

Поради горното помолих КФН да предприеме всички необходими действия в рамките на неговага компетентност и преди всичко да внесе яснота по спора – налице ли е основание от страна на ЗК да пренебрегва разпоредбите на НА, какъвто е ЗА и да изисква от пострадалите да представят документи в оригинал, въпреки че същите са представени заверени от адвокат.

Уточних, че предложих на представител на ЗК да занеса КП за сведение и за сравнение на оригинала със завереното копие, в случай че те считат, че копието не отговаря на оригинала, но те отказаха и продължиха да изискват КП в оригинал с неприемливи от мен аргументи.

 

ОТГОВОР:

С Писмо с изх.№91-02-480 от 10.07-2020г. КФН ме уведомява, че във връзка с жалбата ми е изискала от ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс груп” да представи заверени копия от относимите по случая документи, придружени от писмени обяснения.

При прегледа на представените в КФН документи по повод моята жалба се установило, че на 01.04.2019г. пред ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс груп” е предявена претенция за изплащане на застрахователно обезщетение по повод настъпило застрахователно събитие . увреждане на автомобил „Фолксваген голф“ с рег.№ЕН, вследствие пътнотранспортно произшествие /ПТП/. Завеждането на претенцията е на основание договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, обективиран в застрахователна полица №….

На датата на завеждане на претенцията пред застрахователя са представени писмени доказателства, необходими за установяване на основанието и размера й, включително и данни за банковата сметка, по която да бъде изплатено застрахователното обезщетение.

С писмо по електронен път ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс груп” е изискало допълнително доказателства, а именно констативен протокол за ПТП с пострадали лица в оригинал, резултата от образуваното досъдебно производство, фотоалбум, автотехническа експертиза, свидетелство за регистрация на увреденото МПС, уведомление за поверителност.

На 27.05.2019г. КФН посочва, че съм представила свидетелство за прекратена регистрация на МПС и уведомление за поверителност.

Съгласно чл.108, ал.3 от Кодекса за застраховането: „в случаите по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, когато не са представени всички доказателства по чл. 106, се прилага срокът по чл. 496, ал. 1.“

Съгласно чл.496, ал.1 от КЗ: „срокът за окончателно произнасяне по претенция по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите не може да е по-дълъг от три месеца от нейното предявяване по реда на чл. 380 пред застрахователя, сключил застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, или пред неговия представител за уреждане на претенции.“ От друга страна в чл.496, ал.2 са указани начините за произнасяне на застрахователя, а именно като: „определи и изплати размера на обезщетението, или даде мотивиран отговор по предявените претенции, когато отказва плащане, или основанието на претенцията не е било напълно установено, или размерът на вредите не е бил напълно установен.“

КФН посочва, че за ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс груп” е възникнало задължението да се произнесе окончателно по претенцията не по-късно от 01.07.2019г.

С писмо от 17.07.2019г. застрахователят се е произнесъл с отказ от изплащане на застрахователно обезщетение извън рамките на законоустановения в КЗ срок, което е основание за ангажиране на административнонаказателната отговорност на дружеството.

КФН посочва, че за мотив на отказа е посочено, че по претенцията не са представени всички доказателства, необходими за установяване основанието и размера на претенцията.

От приложените към жалбата документи се установява, че на 11.11.2019г. съм представила пред застрахователя протокол за оглед на местопроизшествието, автотехническа експертиза, протокол за разпит на свидетел. Впоследствие, на 10.12.2019г. пред застрахователя е представено постановление за прекратяване на наказателното производство.

В становището на ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс груп” се посочва, че след постъпилата жалба пред КФН, претенцията е преоткрита и е прието, че са налие основания за изплащане на застрахователно обезщетение. По този повод, с платежно нареждане от 10.06.2020г. застрахователят е изплатил застрахователно обезщетение в размер на 2146,33лв. по банкова сметка на г-жа Ц.Б.

Правомощията на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, са регламентирани в Закона за Комисията за финансов надзор и КЗ и по своето естество те са свързани с осъществяване на надзор за законност върху дейността на застрахователите и доколко същите не допускат извършването на административни нарушения на актове, регулиращи тази материя. В частност, органите на застрахователния надзор упражнват надзор за законност върху дейността на застрахователите в съответствие с нормативните изисквания в хода на уреждане на предявени от ползвателите на застрахователни услуги претенции.

В случай, че не сме съгласна с размира на определеното обезщетение разполагаме с възможността да подадем жалба пред ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс груп” с изискване за предоставяне на фактическа и правна обосновка на определения размер на застрахователното обезщетение, като съгласно чл.108, ал.6 от КЗ застрахователят е длъжен да представи такава в 7-дневен срок.

При несъгласие с размера на изплатеното обезщетение илипри наличието на допълнителни парични претенции, в това число лихви за забава и др., КФН посочва, че разполагаме с възможността да потърсим защита на правата си по съдебен ред по правилатана ГПК. Съдът е органът, който по безспорен начин ще прецени основателността на размера на изплатеното обезщетение от ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс груп”, като неговата преенка ще бъде обективирана в  съдебен акт /решение/. Този акт ще има задължителна сила не само за спорещите и съда, но и за всички съдилища, учреждения и общини в Република България – чл.297 от ГПК.

Подаването на жалба до КФН и становището на надзорния орган по нея не представляват прека или задължително условие за сезирането на българския съд.

КФН посочва, че упражняването на права по договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите се погасява с изтичането на петгодишна давност от датата на настъпване на застрахователното събитие.

КФН посочва, че се надяват, че предприетите  действия и предоставената с писмото информация са били полезни за мен.

 

Междувременно и още докато течеше проверката, от ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс груп” се свързаха с мен и изплатиха дължимата сума на пострадалата.

 

 

Нямате право да копирате съдържание от този сайт.