fbpx

Претендират ли АПИ възстановяване на причинените вреди при ПТП

автор: адвокат Елица Буенова – от 2007г. представлява пострадали при ПТП в цялата страна. Дългогодишен опит и тясна специализация!!!

Полезни видеа на адвокат Елица Буенова за пострадалите при ПТП и делата, които предстоят, може да намерите в нейния канал в YouTube. 

Питам АПИ претендират ли от ЗК да бъдат възстановени щетите, причинени при ПТП.

Отговорът е – ДА. И това е възхитително. Видно от писмото, има точно разписана процедура, по която става това. КЗ се спазва стриктно, а държавните интереси не остават незащитени. Браво!!!

Ако сте пострадал при ПТП, търсите добър адвокат по ПТП, искате справедлива присъда, висок размер на обезщетение и то в разумни срокове и при напълно прозрачни условия на работа, обадете ми се още сега!!!

Дългогодишният ми опит и тясната ми специализация като адвокат на пострадали при ПТП са гаранция за успех!!!

 

ПРЕТЕНДИРАТ ЛИ АПИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЧИНЕНИТЕ ВРЕДИ ПРИ ПТП

Обърнах се към АПИ, за да ги попитам дали претендират да им бъдат заплатени щетите, причинени при ПТП.

На основание чл.429, ал.1 от КЗ с договора за застраховка „Гражданска отговорност“ застрахователят:

  1. се задължава да покрие в границите на определената в застрахователния договор застрахователна сума отговорността на застрахования за причинените от него на трети лица имуществени и неимуществени вреди, които са пряк и непосредствен резултат от застрахователното събитие.

На основание чл.432, ал.1 от КЗ увреденото лице, спрямо което застрахованият е отговорен, има право да иска обезщетението пряко от застрахователя по застраховка „Гражданска отговорност“ при спазване на изискванията на чл.380.

Обърнах се към Председателя на Управителния съвет на АПИ, тъй като в мен възникна следният въпрос:

Става пътнотранспортно произшествие, при което има счупени пътни съоръжения и пътни принадлежности – например колчета, мантинели, пътни знаци и т.н. Те според мен би трябвало да представляват имуществени вреди за собственика на пътя, чиито възстановяване се дължи от застрахователят на виновния водач по застраховка „Гражданска отговорност“.

Поисках да знам дали собствениците на пътищата претендират тези имуществени вреди от застрахователя на виновния водач по застраховка “Гражданска отгворност”. Въпросът ми е свързан с това, че средствата, които се изразходват за ремонт, произхождат от парите на данъкоплатците. Тези имуществени вреди са дължими от застрахователя и следва да бъдат заплатени от него. Не би било редно и аз не съм съгласна обикновеният човек да плаща за нещо, което се дължи от друг.

Посочих, че ще съм благодарна за изчерпателен отговор.

 

ОТГОВОР:

С писмо с изх.№11-00-936 от 27.10.2020г. АПИ ме уведомяват, че съгласно Заповед №РД-11-1001/04.11.2016г. на председателя на Управителния съвет на Агенция„Пътна инфраструктура“, всяко Областно пътно управление води регистър за повредени ограничителни системи за пътищата, вертикална сигнализация и други имуществени вреди, в който се вписва номер на протокол от настъпило пътнотраспортно произшествие /ПТП/, стойност на нанесената щета и застраховател.

При настъпило ПТП с автомобил, регистриран на територията на Република България и получен протокол или Констативен протокол от органите на МВР с увредени пътни принадлежности, собственост на Агенцията, експерти от Областно пътно управление извършват оглед и също съставят Констативен протокол, в който се описват подробно увреденото имущество.

Стойността на щетата се определя на база количествени сметки, изготвени съгласно цени по силата на сключени договори за възлагане на обществена поръчка за доставка и монтаж на ограничителни системи и пътни знаци.

Необходимите документи се представят на застрахователната компания /по гражданска отговорност на виновния водач/ с искане за възстановяване на нанесените щети по републиканската пътна мрежа. Извършва се оглед с вещо лице, представител на застрахователя.

При частично или никакво плащане на предявената сума се завежда дело по възстановяване на направените от страна на Агенция„Пътна инфраструктура“ разходи за ремонтни дейности на унищожени или повредени пътни принадлежности.

При нанесени щети вследствие на ПТП по вина на застрахован автомобил с чужд регистрационен номер, исканията за възстановяване на направените разходи се отправят към номиран кореспондент на територията на Република България или към НББАЗ.

При незастрахован автомобил с чужд регистрационен номир от държава от Европейското икономическо простраство, Швейцария, Андора и Сърбия, исканията за възстановяване на направените разходи се отправят към НББАЗ.

При нанесени щети на пътни съоръжения и пътни принадлежности вследствие на ПТП по вина на незастрахован автомобил, регистриран на територията на Република България или автомобила е с регистрационен номер оттрета държава, исканията за въстановяване на направените разходи се отправят към Гаранционен фонд.

 

 

Нямате право да копирате съдържание от този сайт.